[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
บุคลากร
เมนูหลัก
พยากรณ์อากาศ
 
เว็บไซด์อื่นๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
 
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เจ้าของผลงาน : นางสาคร เนียนไธสง
พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 1757    จำนวนการดาวน์โหลด : 717 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  (2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องระบบจำนวนเต็ม  (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องระบบจำนวนเต็ม
           กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ใน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา  จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 35 คนได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบบแผนการทดลองการศึกษากึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research) แบบ One Group Pretest – posttest Design   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 30 ข้อ    3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องระบบจำนวนเต็ม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐาน t-test (Dependent Sample)
           ผลการวิจัยพบว่า        
           1.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.10/81.56   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
           2.  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าเท่ากับ 0.76
           3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
           4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องระบบจำนวนเต็ม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      2/มี.ค./2564
      2/มี.ค./2564
      รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง การประกอบอาหารกับการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 15/ก.ค./2561
      ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ 7/มี.ค./2560
      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 19/ม.ค./2560


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
pdw2555@gmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5