[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
เมนูหลัก
พยากรณ์อากาศ
 

 

  

ชื่อ : นายศักดา ชัยภัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายนิพนธ์ อาจนิยม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มงานงบประมาณ
หน้าที่หลัก : บริหาร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายพงศธร โต๊ะงาม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน
หน้าที่หลัก : บริหาร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายไพบูลย์ ก้อนเงิน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : สอนการงานอาชีพฯ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางพัชรินทร์ ก้อนเงิน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ครูภาษาไทย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวธนัฎฐา ธนกิตตินันท์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ครูวิทยาศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายดนัย สุทธาศิริ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางอังกาบ สุทธาศิริ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ครูการงานอาชีพฯ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางเสาวนีย์ คลาดโรค
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ครูคอมพิวเตอร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายพิเชษฐ์ สกลใต้
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ครูภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางเบ็ญจมาศ สารีผล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ครูภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวัฒนา ปัจจังคะตา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ครูคณิตศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสายัณย์ เนียนไธสง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ครูพลศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวจารุลักษณ์ บัวภาเรือง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ครูภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางขัตติยา อำคาศักดิ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ครูวิทยาศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายโกสินทร์ อำคาศักดิ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ครูพลศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางอาภัตยา โต๊ะงาม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ครูคณิตศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางกาญจนา สีสัตย์ซื่อ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ครูสังคม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาคร เนียนไธสง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ครูคณิตศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวอาทิตยา พิมพา
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ครูนาฎศิลป์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
pdw2555@gmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5