[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
บุคลากร
เมนูหลัก
พยากรณ์อากาศ
 
เว็บไซด์อื่นๆการส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันทุจริ

 
  
ประวัติโรงเรียน  
 

        

          โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สำนักงาน -คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ 3 ตำบลเจาทอง  อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นสาขาโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม เมื่อปี พ.ศ. 2533   ผู้เริ่มก่อตั้งโรงเรียน คือ นายอำนวย  พลมณี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ตามนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2533 โดยใช้สถานที่โรงเรียนบ้านเจาทอง ตำบลเจาทอง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานประถมศึกษาแห่งชาติในสมัยนั้น โดยเปิดรับนักเรียน ม.1 จำนวน 2  ห้องเรียน มีนักเรียน  จำนวน 75 คน  จนกระทั่งเมื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเสร็จจึงย้ายมาเรียนที่อาคารชั่วคราวซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน บนพื้นที่  49  ไร่  2 งาน  80  ตารางวา

     โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ เมื่อวันที่  18  กรกฎาคม  พ.ศ. 2534    ในช่วงแรกกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นางสาวศิริวรรณ  สนั่นเมือง ศึกษานิเทศก์  จังหวัดชัยภูมิ  ดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่  

      ปี พ.ศ. 2535  โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ได้รับจัดสรรอาคารเรียนถาวรแบบ เบ็ดเสร็จ ก และ ข และปี พ.ศ. 2538 ได้รับจัดสรรอาคารเรียนถาวรแบบ 108 ล

      โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา  ได้ดำเนินการจัดการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน อาคารสิ่งก่อสร้าง  ภูมิทัศน์  สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และมีผู้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารตามลำดับ ดังนี้


1.  นางสาวศิริวรรณ สนั่นเมือง ศึกษานิเทศก์ จังหวัดชัยภูมิ      
     ดำรงตำแหน่ง
ครูใหญ่และอาจารย์ใหญ่โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา    ปี พ.ศ. 2534 – 2539


2. นายอนุพงค์ ปุณฑริกกุล    ผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 8     
    ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ปี พ.ศ. 2540 – 2543


3. นายประเสริฐ คาดสนิท    ผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 8       
    ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา   31 มีนาคม 2543 –  9 มกราคม 2546


4. นายศราวุธ สิงหาราโท     ผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 8    
    ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา  10 มกราคม 2546 – 8 ตุลาคม 2547

5.  นายสงบ  ลุนทา             ผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 8    
     ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา  8  ตุลาคม 2547 –  24 ธันวาคม 2549

6.  นายจรินทร์ หงษ์           ผู้อำนวยการสถานศึกษา /ชำนาญการพิเศษ 
     ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา  2549 –  2551

7.  นายปรีชา  เคนชมภู      ผู้อำนวยการโรงเรียน /ชำนาญการพิเศษ 
     ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา  13  พฤศจิกายน 2551 -  2556

8.  นายลำจวน  ดิษขุนทด      ผู้อำนวยการโรงเรียน /ชำนาญการพิเศษ
     ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา  ปี 2556 - 2559

9.  นายศักดา  ชัยภัย      ผู้อำนวยการโรงเรียน /ชำนาญการพิเศษ
       ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา  ปี 2559 - ปัจจุบันBased on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
pdw2555@gmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5